یادگیری دیجیتال در سازمانهای یادگیرنده؛ رویکرد ها و چالشها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی