نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شکل‌گیری و تقویت خواسته‌های صنفی کشاورزان اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی