رابطه عوامل فرهنگی با کارایی روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فرهنگی