ابزار رسانه و جنگ نرم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور