آینده‌پژوهی اینترنت در ایران: سناریوهای آینده محتوا

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه تهران