بررسی نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان قدرتمندترین ابزار مدیریت افکار عمومی در کاهش مخاطرات

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی