شناسایی عناصر مؤثر بر قیمت‌گذاری کتاب‌های الکترونیکی: بررسی متون

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران