جایگاه ظرفیت‌های تعزیه عاشورایی در برنامه‌سازی رادیو

نویسنده

کارشناس نمایش و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سردبیری و تهیه‌کنندگی رادیو، دانشگاه صداوسیما