بررسی پوشش خبری مقوله امیدآفرینی در برنامه تلویزیونی از سراسر ایران شبکه خبر

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی