تحلیلی از ناکامی پروژه سوپرلیگ اروپا از دیدگاه اقتصاد و مدیریت رسانه

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران