بررسی رابطه بین ویژگی‌های ابزار مور و بن باسات و پذیرش فناوری شبکه‌های اجتماعی میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در شهر اهواز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی