بررسی سطح سواد رسانه‌ای مدیران رسانه ملی در دوران کرونا (موردمطالعه: تحلیل پیام‌های تلویزیونی درباره کرونا)

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه