بررسی عوامل حرفه‌ای مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی در مجریان شبکه 5 و سلامت سیمای جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دکترای آمار، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکترای ارتباطات اجتماعی، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی