بررسی نقش فضای سایبر در جابجایی و انتشار قدرت در عرصه بین‌الملل

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی