جذابیت خبر روایی و داستانی در رادیو

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور تهران