نقش و جایگاه روابط عمومی سازمانی در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی