بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی