مکان‌یابی محصول؛ فرصتی فراموش‌شده در رسانه ایران

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی