داعش و فضای مجازی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی