بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان هنری رسانه‌ای

نویسنده

کارشناسی ‌ارشد‌‌ مد‌یریت ‌د‌ولتی ،‌د‌انشگاه ‌آزاد ‌‌اسلامی