استفاده و تأثیر انیمیشن بر گروه مخاطب در تبلیغات رسانه‌ای

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه،‌دانشگاه تهران‌