نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از گسترش طلاق

نویسندگان

1 د‌انشجوی ‌کارشناسی ‌ارشد ‌‌مد‌یریت ‌رسانه،دانشگاه پیام نور

2 د‌انشجوی ‌کارشناسی ‌ارشد ‌‌مد‌یریت ‌توسعه ‌منابع ‌انسانی،دانشگاه پیام نور