تحلیل گفتمان تبلیغات در تلویزیون ایران

نویسنده

کارشناسی ‌ارشد ‌‌مد‌یریت‌ رسانه،دانشگاه پیام نور