تبیین نقش و جایگاه تبلیغات در رادیو و تلویزیون مبتنی بر سنتز پژوهی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات،‌د‌انشگاه‌ آزاد ‌‌اسلامی