بررسی ترویج سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، در مجلات رشد معلم در سال‌های 1390تا 1395

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور