شبکه‌های اجتماعی، مزایا و بروز آسیب‌های آن در جوانان ایران

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی