بررسی ارتباط سبک شخصیت و شایستگی مدیران رسانه با اثربخشی مدیریتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس؛ و کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی