تأثیر رسانه اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده و فرایند تصمیم‌گیری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران