مکتب فرانکفورت از رسانههای سنتی تا رسانههای مدرن

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران