مربع مشکلات منابع انسانی کارکنان در سازمان‌های رسانه‌ای

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی