هویت‌سازی در جامعه شبکه‌ای

نویسنده

دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران