نقش مدیریت رسانه‌ای تولیدات تلویزیونی برانتخاب شناختی برنامه‌ها از سوی مخاطبان

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور