رابطه میان مصرف رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای و مشارکت سیاسی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی