نقش رسانه‌های اجتماعی در جلب رضایت ارباب‌رجوع سازمان‌ها

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی ارشد مدیریت دولتی- طراحی سازمان‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی