توانمندسازی منابع انسانی سازمان‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یک ایده

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی