آسیب‌شناسی سیاست‌های سازمان‌های مسئول در زمینه توسعه انیمیشن ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای پژوهش هنر، استادیار دانشگاه تربیت مدرس