مفهوم، جایگاه و ویژگی اراده نیروی انسانی در رسانه

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه