تخصصی سازی در رسانه: برنامه سازی برای مخاطبان خاص و اقلیت ها بجای مخاطبان گسترده

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما