مطالعه عمیق در تکنولوژی های عصر نوین رسانه های اجتماعی و نقش آن در کسب و کار

نویسندگان

1 پژوهشگر سازمان صدا وسیما و مدرس دانشگاه پیام نور تهران

2 پژوهشگر معاونت رسانه مجازی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران