بررسی ابعاد مدیریتی در توانمندسازی رقابتی سازمان های رسانه ای

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران