مدیریت رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران