روابط عمومی، ابزاری پیچیده

نویسنده

دبیر شورای اطلاعرسانی دولت از سال 1381تا 1384