کاربست رسانه های نوین در روابط عمومی مالی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات