گذر از روابط عمومی مدرن به پست مدرن

نویسنده

کارشناس فناوری اطلاعات