مدیریت استراتژیک با نگاهی به نقاط قوت، ضعف و تهدید و فرصت سازمان های رسانه ای

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران