نقش استراتژیک مدیر رسانه در جهت ارتقای سطح سواد رسانه ای مخاطبان

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران