مدل کاربردی ارتباطات اقناعی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران