نظریه های اقناع و کاربرد آن در رسانه ها

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران