بررسی تکنیک های اقناع اجتماعی از دیدگاه استدلال های مرکزی و پیرامونی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران