تبلیغات تجاری و اقناع؛ تحلیل نشانه شناسی تبلیغات تجاری شرکت ال جی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم